Směrnice ke stravování


Na základě ustavení zákona č.561/2004Sb.o předškolním základním a jiném vzdělání je vydána směrnice.

Školní jídelna se řídí těmito předpisy:
Zákon č.258/2000Sb.oochraně zdraví

Zákon č.110/1997o potravinách
Nařízení Evropského parlamentu č.1169/2011
Nařízení Evropského parlamentu č.178/2002
Vyhláška č.107/2005 Sb.školní stravování
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 hygiena potravin
Vyhláška č.137/2004 Sb.zásady a provozní hygieny

Přihlašování a odhlašování  stravy

Přihlášení stravy
Strávník je k pravidelnému odběru stravy přihlášen na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Platnost přihlášky trvá po celou dobu docházky.

Odhlášení stravy jen  na  webu   do 6.00hod

Neodhlášené obědy propadají bez náhrady, navíc je třeba doplatit režijní náklady do plné ceny. Doplatek vždy bude účtován v témže měsíci. První den nemoci je považován za pobyt ve škole, ZZ si může oběd vyzvednout od  11:00 do 13:00 hod, pokud nebyla včas odhlášena strava.

Postup odhlášení stravy  
zadat kód jídelny 6580

zadat kód uživatel bez mezer novakovajana
zadat heslo-datum narození 12122019
pod odkazem objednávka zvolit odhlášku
potvrdit uložení změn a odeslat
v nastavení změna hesla
v nastavení možnost zadání e-mailu, v tom případě budou na zadanou adresu změny potvrzeny

Rozdělení podle kategorii

Děti v mateřské škole
2 – 6 let a 7 let

Přesnídávka-polévka, hlavní pokrm, - svačinka, nápoj

Žáci ve škole
7 – 10 let

11 – 14 let
Polévka, hlavní pokrm, doplněk oběda, nápoj

Po zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, který dosáhne ve školním roce v období
1.9. - 31.8. Při onemocnění dítěte je možno odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí byt dítě odhlášeno ze stravování.

Zaměstnanci
Oběd-polévka, hlavní pokrm, doplněk oběda, nápoj

Cizí strávnici
Oběd-polévka, hlavní pokrm, doplněk oběda

Hrazení úplaty stravování
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.

V hotovosti
Poslední 3 pracovní dny v měsíci se hradí strava u účetní školy. Strávníkům se peníze za neodhlášené obědy nevracejí. Při platbě na následující měsíc jsou mu automaticky odečteny z ceny obědů. Pokud strávník nemá uhrazené obědy, nemůže mu být strava vydána.

Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek FKSP. Nárok na oběd má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu aspoň 3 hodiny.

Cena oběda pro cizí strávníky na daný kalendářní rok je stanovena po zaúčtování všech nákladů za minulý rok. Změna ceny oběda je strávníkům vždy dopředu oznámena.

 

Vedoucí školní jídelny: Kunčická Marcela

Ředitelka: Mgr.Krátká Jana

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní oznámení

U P O Z O R N Ě N Í !

Provoz ŠD, pouze 1.9.2021, od 6:30 - 12:30.

Vstup do školy povolen pouze v respirátorech FFP2. Nařízení platí pro žáky ZŠ i dospělé osoby.

NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY POUZE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.
Testování na Covid19

1.9.2021:

2., 3., 4., 5. ročník od 6:30 do 7:15
1. ročník od 7:45 do 8:00

6.9.2021 a 9.9.2021:

všechny ročníky od 6:30 do 7:15

Školní oznámení:
PLAVECKÝ VÝCVIK
Výuka plavání pro ZŠ bude zahájena 18.2.2022.
Informace na TS.
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
Zápis do základní školy: 12. 4. 2022
Třídní schůzky pro budoucí prvňáčky se budou konat 21. 6. 2021 v 15:30 hod

Zápis do mateřské školy: 10. 5. 2022
Vyplněný formulář odevzdejte emailem nebo osobně nebo do poštovní schránky školy do 15. 5. 2021.
Třídní schůzky pro nově přihlášené děti do mateřské školy se budou konat
22. 6. 2021 v 15:30 hod
Příměstský tábor
Příměstský tábor červenec 2022
je zajištěn ve škole 1.- 15.7.2022
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
úterý 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2021 / 2022.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2021/2022
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2021 / 2022
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2021 do 2.1.2022 a Velikonoční prázdniny 14.4.2022 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce 2021 / 2022
 • 07.09.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 23.11.2021  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 18.01.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 19.04.2022  15:30 ZŠ, 16:00 MŠ
 • 21.06.2022  15:30 pro budoucí prvňáčky a pro budoucí děti MŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 11:30 - 17:30 hod
úterý 07:00 - 13:00 hod
středa 11:30 - 17:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.