Směrnice ke stravování


Na základě ustavení zákona č.561/2004Sb.o předškolním základním a jiném vzdělání je vydána směrnice.

Školní jídelna se řídí těmito předpisy:
Zákon č.258/2000Sb.oochraně zdraví

Zákon č.110/1997o potravinách
Nařízení Evropského parlamentu č.1169/2011
Nařízení Evropského parlamentu č.178/2002
Vyhláška č.107/2005 Sb.školní stravování
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 hygiena potravin
Vyhláška č.137/2004 Sb.zásady a provozní hygieny

Přihlašování a odhlašování  stravy

Přihlášení stravy
Strávník je k pravidelnému odběru stravy přihlášen na základě vyplnění přihlášky ke stravování. Platnost přihlášky trvá po celou dobu docházky.

Odhlášení stravy jen  na  webu   do 6.00hod

Neodhlášené obědy propadají bez náhrady, navíc je třeba doplatit režijní náklady do plné ceny. Doplatek vždy bude účtován v témže měsíci. První den nemoci je považován za pobyt ve škole, ZZ si může oběd vyzvednout od  10:50 do 11:00 hod, pokud nebyla včas odhlášena strava.

Postup odhlášení stravy  
zadat kód jídelny 6580

zadat kód uživatel bez mezer novakovajana
zadat heslo-datum narození 12122019
pod odkazem objednávka zvolit odhlášku
potvrdit uložení změn a odeslat
v nastavení změna hesla
v nastavení možnost zadání e-mailu, v tom případě budou na zadanou adresu změny potvrzeny

Rozdělení podle kategorii

Děti v mateřské škole
2 – 6 let a 7 let

Přesnídávka-polévka, hlavní pokrm, - svačinka, nápoj

Žáci ve škole
7 – 10 let

11 – 14 let
Polévka, hlavní pokrm, doplněk oběda, nápoj

Po zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, který dosáhne ve školním roce v období
1.9. - 31.8. Při onemocnění dítěte je možno odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí byt dítě odhlášeno ze stravování.

Zaměstnanci
Oběd-polévka, hlavní pokrm, doplněk oběda, nápoj

Cizí strávnici
Oběd-polévka, hlavní pokrm, doplněk oběda

Hrazení úplaty stravování
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.

V hotovosti
Poslední 3 pracovní dny v měsíci se hradí strava u účetní školy. Strávníkům se peníze za neodhlášené obědy nevracejí. Při platbě na následující měsíc jsou mu automaticky odečteny z ceny obědů. Pokud strávník nemá uhrazené obědy, nemůže mu být strava vydána.

Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek FKSP. Nárok na oběd má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu aspoň 3 hodiny.

Cena oběda pro cizí strávníky na daný kalendářní rok je stanovena po zaúčtování všech nákladů za minulý rok. Změna ceny oběda je strávníkům vždy dopředu oznámena.

 

Vedoucí školní jídelny: Kunčická Marcela

Ředitelka: Mgr.Krátká Jana

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní oznámení

Školní oznámení:
Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu, rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Bruzovice

Oznamujeme vám tímto, že návrh rozpočtu a
rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ, je v listinné
podobě na adrese Bruzovice 214, 739 36
a v elektronické podobě na:

www.bruzovice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/zakladni-skola-a-materska-skola-bruzovice-prispevkova-organizace/
Programy, do kterých je škola zapojená
Operační program JAK
Prioritní osa 2 - ČV: 02_22_002

Digitální technologie pro školy z Národního plánu obnovy škol
Úřední hodiny
Ředitelka školy úterý 14:00 - 16:00 hod
Hurtová Lenka úterý 14:00 - 15:00 hod
Mgr. Šebestová Kateřina úterý 14:00 - 15:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2023 / 2024.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  600 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  200 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  500 Kč
Výsledky zápisu do ZŠ:

Zápis do MŠ : 14.5.2024
10:00-12:00, 13:00-15:30 hodin
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2024 / 2025
Provoz ŠD :
 • Po - Pá 06:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
Vychovatelka:Lenka Ignasová, Martina Nytrová

Provoz MŠ :

 • Po - Pá 6:00 - 16:30

 • 28.6.2024 do 12.00 hod.

 • Zimní prázdniny:
  Provoz ŠD a MŠ bude během zimních prázdnin přerušen.

 • Nástup dětí do MŠ 2.1.2024.
  Nástup žáků do ZŠ a ŠD 3.1.2024.

 • Hlavní prázdniny
  1.7.2024 až 12.7.2024 od 6:00 - 16:00 hod.
 • Vedoucí učitelka: Ing. Kristýna Lehnertová
  Učitelky: Adéla Chudjaková, Ing. Kristýna Lehnertová, Nikola Zajitzová, Ivana Lajgotová
  Školní asistentka: Michaela Cidlíková

Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-A.Ondruchová

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek
ve školním roce 2022 / 2023
 • 22.1. a 23.01.2024  Individuální konzultace MŠ
 • 23.01.2024  15:30 ZŠ
 • 23.04.2024  15:30
 • 18.06.2024  15:30 ZŠ pro budoucí ZZ
 • 18.06.2024  16:00 MŠ pro budoucí ZZ
 • 12.9.2023  15:30 ZŠ
 • 12.9.2023  16:00 MŠ
 • 21.11.2023  15:30 ZŠ
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 15:00 - 16:00 hod
úterý 07:00 - 08:00 hod
Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.