MATEŘSKÁ ŠKOLA


Vítejte v posledním podzimním měsíci tohoto roku. Integrovaný blok s názvem "Zamykáme les" nás provázel celý měsíc. V prvním týdnu listopadu s názvem "Já a moje tělo" děti získávaly poznatky o lidském těle - jednotlivých částí těla, orgánech a funkcí. Rozvíjeli jsme vědění o ochraně a bezpečnosti spojené s lidským tělem. Děti se učily kreslit lidskou postavu přiměřenou k věku dítěte. Děti se zdokonalovaly v předmatematických činnostech při počítání jednotlivých částí těla. Naučily se nové básně a písně. Celý týden provázel děti obrázkový materiál a odborné publikace, které si děti mohly přinášet z domu. Nechyběly mezi dětmi oblíbené námětové hry "Na doktora". Skládání postavy z netradičních materiálů bylo veselé a zábavné.  Téma pro děti bylo přínosné a poučné.

Na toto téma navazovala tématická část "Moje zdraví". Cílem tohoto tématu bylo probudit zájem v péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem. Znát základní pravidla hygieny a poznávat pojmy: zdravá strava, otužování, pohyb. Hrou poznávaly lékařské povolání a s ním spojené činnosti a přístroje. Nesmíme opomenout získávání pokynů první pomoci pomocí četby, dramatizace či pracovní činnosti. Na počátku týdne děti navštívily "Jezdeckou školičku v Bruzovicích u paní Nedělové. Seznámily se nejen s pranostikou Svatý Martin, ale také pojmem hippoterapie a pohybem na čerstvém vzduchu. Děti se učily kreslit koně podle názorné předlohy. Výukové učení v přírodě je u dětí velmi oblíbené. Celý týden tématu doprovázely veselé písně a veršované říkadla.

V třetím týdnu měsíce listopadu jsme se loučili s podzimní přírodou a časem. U dětí jsme rozvíjeli povědomí o ročním období, počasí, přírodě a čase. Zaměřili jsme se na rozvoj kooperace a vytváření základů a aktivních postojů ke světu a k životu. Děti zdokonalovaly své dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky a pohybových schopností. Naučili jsme děti kreslit a malovat stromy ve čtyřech ročních obdobích přizpůsobené k věku a možnostem dítěte. Výtvarná činnost "deštník" s pěnovou houbičkou byla pro děti nová a zajímavá. Modelování sluníček z plastelíny zvládli i ti nejmenší. Děti pracovaly ve smíšených i věkově shodných skupinách v čase řízených nebo spontánních činnostech. Pobyt venku byl zaměřen na samostatnou sebeobsluhu a chůzi a běh v nerovném terénu "Zamykáme les".

V posledním týdnu měsíce listopadu a v prvním adventním víkendu děti poznávaly "Adventní čas". Cílem bylo naučit se radostně prožívat očekávaný příchod adventního období, poznávat tradice v předvánočním čase a zapojit děti do kulturního dění v obci pro veřejnost. Zaměřili jsme se na rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu v přednášení básní a zpěvu písní a vánočních koled - příprava adventního programu. Ve výtvarných činnostech děti obtiskovaly svou dlaň a vytvářely andělíčky. V pracovních činnostech připravovaly adventní věnce z papíru. Mezi oblíbenou chvíli ve školce patří dramatizace a reprodukce pohádek a příběhů, kterou jsme si v tomto týdnu připomněli s názvem "Adventní přání". V tomto týdnu probíhaly tvořivé adventní dílny pro děti a jejich rodiče. Společně si vytvářeli výrobky z keramické hlíny. Na konci týdne probíhala dlouho očekávána akce "Adventní koncert" v bruzovickém kostele, kde děti ukázaly, co vše si pro své rodiče a prarodiče naučily. Poté následoval "adventní jarmark", který lákal nejen vůní a kouzlem adventu, ale především rozsvěcením vánočního stromu na Výletišti u myslivecké chaty.

Celý integrovaný blok byl pro děti zajímavý, umožňoval naplňovat specifické cíle a splnilo požadavek na rozvoj a osobnost dítěte.

S pozdravem a přáním pohodově prožitých adventních dnů

Kochová Věra


Měsíc říjen probíhal už téměř bez pláče. Většina dětí už se zadaptovala. Zvykly si na nové prostředí. Už se orientují velmi dobře v prostorách mateřské a základní školy, také v prostorách školní zahrady. Našly si nové kamarády a stávající přátelství upevnily. Snaží se respektovat paní učitelky a taky režim mateřské školy.

Děti začaly navštěvovat kroužky, jako je flétna, zumba a angličtina. Kroužky děti opravdu baví a vrací se z nich nadšené, plné nových dojmů, vědomostí a dovedností.

Integrovaný blok pro měsíc říjen byl „Barevný podzim“. Ten obsahoval cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata: Zdravá zelenina, Co vypráví vítr drakům, Babí léto, Zvířátka v lese. Témata jsou zpracována tak, aby vycházela z přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. Také jsou přizpůsobené věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí.

Cílem integrovaného bloku „ Barevný podzim“ bylo obohatit děti o vědomosti o zelenině, počasí na podzim, typických znacích podzimní přírody, jaký to má vliv na zvířata a co vše se dá na podzim posbírat, podzimní slavnosti, fauna a flora v lese. O těchto tématech jsme si nejen povídali, ale také jsme se naučili spoustu písniček, básniček, zahráli jsme si spoustu her, vytvářeli tematické výrobky a spoustu dalších činností.

Říjen byl obohacený dvěma zajímavými akce. Jedna z nich se uskutečnila 18. 10. a jednalo se o dopravní výuku u myslivny.  Děti měli připravené dopravní hřiště, na kterém si vyzkoušeli několik rolí. Roli řidiče v malém autě či motorce, roli chodce a roli policisty. Děti byly předem proškolené na každou z těchto pozic. Akce měla úspěch, děti si stihly vyzkoušet všechny pozice a dokonce si i některé z nich odnesly domů pokuty.

Druhá akce proběhla 31. 10., která i tímto uzavřela tento měsíc. Dýňování, která se koná už několik let, bylo velmi zajímavá, zvlášť pro nové rodiče. Ti ještě nevěděli, co je čeká. Zatímco, rodiče, kteří už na akci byli, byli skvěle připraveni. Měli spoustu náčiní, nápadů a taky přišli s ne jednou dýní. Jelikož jim šla práce skvěle od ruky, zvládli jich vyrobit hned několik. Halloweenská dýně se podařila každému, a tak i tuto akci bereme za příjemně zakončenou.

Další téma, které nás čeká v listopadu, bude „Zamykáme les“.

Pro čtenáře Bc. Lea Jalůvková


Mateřská škola se vyjímá nad centrem obce Bruzovice. Je tak vhodně zakomponována do přírody, mimo hlavní komunikaci.
Třídy Mateřské školy jsou nově zrekonstruovány a obohaceny o nové učební pomůcky.
Pestrost vyžití pro děti nabízí krásná zahrada, víceúčelové hřiště a moderní dětské herní centrum.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2–7 let. Naše malotřídní Mateřská škola je mimo jiné zaměřena na rodinnou výchovu a výchovu podporující zdraví.

Mateřská škola spolupracuje s mnoha partnery a mezi nejvýznamnější patří pochopitelně rodiče. Rodiče se aktivně podílejí na akcích a projektech organizovaných naší školou. Jsou zváni na společná setkání dětí a rodičů v průběhu celého roku, například na vánoční dílny, Halloweenský podvečer, Lampionový průvod, Vánoční koncert, Letní slavnosti.
K úzké spolupráci řadíme Základní školu, která sídlí ve stejné budově. Přínosná spolupráce je s obcí, Svazem zahrádkářů, Mysliveckým svazem, Hasičským sborem a farností v obci.

Věra Kochová, vedoucí učitelka mateřské školy

Školní oznámení

Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
pondělí 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2019 / 2020       úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  620 Kč
 • MŠ 7 let
  740 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  420 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  480 Kč
 • ZŠ 15 let
  600 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2019/2020
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635355/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27021972.
Nejpozději do konce měsíce na měsíc následující.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2019 / 2020
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:30 ( po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Vedoucí učitelka: Věra Kochová
Učitelky: Radka Burešová, Nikol Kolářová, Bc.Lea Jalůvková
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Bc. Barbora Filip DiS., Hana Kopřivová, Ivana Lajgotová, Petra Čížová
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 10.09.2019  15:30
 • 19.11.2019  15:30
 • 21.01.2020  15:30
 • 24.04.2020  15:30
 • 16.06.2020  15:30  pro rodiče budoucích prvňáčků
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 7-mé hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 12:30 - 16:30 hod
úterý 07:00 - 13:30 hod
středa 12:30 - 16:30 hod

Hotovostní styk se zákonnými zástupci:

Pondělí 15:00 – 16:30
Úterý 07:00 - 08:00

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.