MATEŘSKÁ ŠKOLA


 

A máme za sebou poslední měsíc v školním roce 2019 -2020.
Integrovaný blok pro měsíc červen byl „krásný svět kolem nás“. Ten obsahoval cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata: všechny děti světa, cesta kolem světa, výlet do zoo a už se blíží prázdniny. Témata jsou zpracována tak, aby vycházela z přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností dítěte a jeho životu blízkých. Také jsou přizpůsobené věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí.

Cílem integrovaného bloku „ krásný svět kolem nás“ bylo seznámit děti s jinými kulturami, světadíly, procvičit si vědomosti o dopravních prostředcích a exotických zvířatech. Na závěr měsíce jsme si povídali o tom, co nás čeká o prázdninách, na co se těšíme, kam pojedeme, ale především jsme se poučili o bezpečném chování, abychom se po prázdninách vrátili všichni ve zdraví zase do školky. O těchto tématech jsme si nejen povídali, ale také jsme se naučili spoustu nových písniček, básniček, zahráli jsme si spoustu her, dramatizovali, cvičili, vytvářeli tematické výrobky a spoustu dalších činností, které měly rozvíjet děti ve všech oblastech. Většinu z těchto činností jsme se snažili realizovat venku, pokud tomu počasí přálo.

Dle pokynů o provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 od MŠMT nebylo možno realizovat výlety ani žádné školní akce. Proto jsme z těchto důvodů program přizpůsobili tak, aby byl realizován v dopoledních hodinách jen pro děti navštěvující MŠ.

Dětem jsme se snažili obohatit dopolední vzdělávání výukovým programem Alfíček na interaktivní „televizi“. Děti byly z nového způsobu výuky opravdu nadšené. Líbil se jim individuální přístup a samostatnost.

Den dětí jsme oslavili bohatým herním program a soutěžemi, kdy na závěr byly děti odměněny nanuky, které jsme dostali od paní ředitelky.

V tomto týdnu jsme nakonec ještě zvládli focení na závěr školního roku a focení budoucích prvňáčků na tablo. Naštěstí jsme se sešli v bohatém počtu, takže vše proběhlo, tak jak mělo.

Na závěr školního roku ve školce narostla i účast dětí, takže se už zdálo být všechno v pořádku a my jsme si připadali, jako by nás ani žádný korona virus nepostihl. Děti byly veselé, hravé byly rády, že mohou být zase ve školce a hrát si se svými kamarády. Jen to počasí nás trochu zlobilo, ale my jsme se tím nijak netrápili, protože jsme měli udělanou celou novou třídu, ze které děti byly nadšené, cítili se v ní dobře a tak ani moc nemluvili o tom, že by chtěly jít ven.

Poslední den ve školce a to 30. 6. 2020 proběhne pasování předškoláků na školáky. Pasování proběhne v 8h. za účasti našeho pana starosty, paní ředitelky a paních učitelek. Děti dostanou šerpy, dáreček od pana starosty a taky dáreček od nás, knihu a pamětní list. Této události se budou moci zúčastnit i rodiče. Ale samozřejmě se nebudeme loučit jenom s předškoláky, ale taky i s ostatními dětmi, kterým začnou také prázdniny, ale po kterých zase nastoupí za námi do školičky.

Chtěla bych Vám, rodičům, čtenářům touto cestou poděkovat za celoroční spolupráci a popřát Vám i dětem krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku. Budu se těšit na další školní rok. A kdyby se dětem náhodou zastesklo po školce, můžete se podívat na naše fotky za celý školní rok, které najdete na https://zsbruzovice.rajce.idnes.cz/.

Pro čtenáře Bc. Lea Jalůvková


Květen, poslední jarní měsíc, který jsem si i přes nepříjemné virové onemocnění COVID užili. Sice jsme nějakou dobu pracovali v rouškách a dbali na zvýšenou hygienu, ale i tak jsme to společně zvládli. Byli jsme až překvapení a mile potěšení, že máme tak šikovné děti a k vzniklé situaci přistupovaly velice zodpovědně.

Tento měsíc byl věnován integrovanému bloku s tématem: MOJE VELKÁ RODINA. Dětem se téma velice líbilo a hezky nám zapadlo do vzniklé situace, protože děti trávily spoustu času doma s rodiči popřípadě s prarodiči. Cílem tohoto tématu bylo udržovat a utužit rodinné vztahy. Povídat si o rodině, malovat rodiče a dokázat vyjádřit city a emoce k dané osobě. Mít na vědomí, že rodina je právě ta, která je vždy při nás a pomůže nám, když potřebujeme.

Na tak krásné téma jsme navázali podtématem, CO DĚLÁME CELÝ DEN. Děti měly za úkol popsat svůj den od samého začátku až do konce. Cílem tohoto povídaní bylo umět skládat věty a plynule mluvit. Umět namalovat svůj dům, ve kterém žiju a znázornit i s kým v domě žiju.

Zakončili jsme tento měsíc podtématem MŮJ DOMOV. Děti povídaly o svém domě a místě, kde se cítí dobře. Objevili jsme naší obec BRUZOVICE, ve které je spoustu krásných míst. Společně jsme nakreslili mapu Bruzovic, kde jsme zaznačili kdo, kde bydlí.

Dalším krásným tématem jsou blížící se prázdniny, na které se děti už moc těší.

Pro čtenáře: Nikol Kolářová


1.3.2020

Únor, poslední zimní měsíc, pro nás byl měsíc nemocí. Všichni jsme se prostřídali s nějakou tou chřipkou nebo rýmou. I přesto jsme zvládli spoustu zajímavých akcí, o kterých se zmíníme níže.

Integrovaný blok pro měsíc únor byl „Pohádko, pojď k nám“. Ten obsahoval cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata: Ekologie, třídíme odpad; Masopustní veselí, karnevalem vrcholí; Z pohádky do pohádky a Co lidé dělají. Témata jsou zpracována tak, aby vycházela z přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností dítěte a jeho životu blízkých. Také jsou přizpůsobené věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí.

Cílem integrovaného bloku „ Pohádko, pojď k nám“ bylo v rámci exkurze na Frýdecké skládce děti seznámit s tématem ekologie, seznámit děti s masopustní tradicí – karnevalem, rozvíjet u dětí povědomí z oblasti pohádek, zacházení s knihami a seznámit děti s řemesly. O těchto tématech jsme si nejen povídali, ale také jsme se naučili spoustu písniček, básniček, zahráli jsme si spoustu her, dramatizovali, cvičili, vytvářeli tematické výrobky a spoustu dalších činností, které měly rozvíjet děti ve všech oblastech.

V měsíci únoru jsme měli spoustu akcí. První z nich byla exkurze na Frýdeckou skládku 6. 2. 2020. Tam nás přivítala velmi milá paní, která dětem ukazovala několik druhů odpadu a následně vysvětlovala, do které popelnice co patří. Vysvětlila dětem, jak vzniká skládka a ze kterých vrstev se skládá. Posílala dětem na ukázku recyklované předměty, které si mohly osahat. Potom jsme se přesunuli do vedlejší místnosti, kde měly děti za úkol samy roztřídit odpad do popelnic. Menší děti si mohly hrát s malými popelářskými auty a velké děti poskládaly puzzle odpadkového koloběhu. Při odjezdu si děti mohly prohlédnout i několik popelářských aut.

V týdnu s tématem Masopustní veselí karnevalem vrcholí, jsme si zkusili 12. 2. 2020 upéct jednu z masopustních dobrot a to koblížky. Všichni společně jsme vytvořili těsto, které si pak zkusil každý vyválet. Po té si každý vykrojil dvě kolečka na svůj koblížek, na které si dal marmeládu a kolečka slepil k sobě. Po upečení a vychladnutí si každý svůj koblížek mohl snít. V pátek 14. 2. 2020 na závěr toho týdne jsme měli karneval. Ten započal předáváním Valentýnek, kdy si děti mezi sebou rozdávaly srdíčka. Po té pokračoval masopustním průvodem po škole, s doprovodem písniček, přehlídkou masek, tanečními soutěžemi, tanečky a hrami. Na závěr si děti pochutnávaly na dobrůtkách, které donesly z domu, jako pohoštění pro všechny. Ty se maminkám opravdu povedly.

Další týden jsme si povídali o knížkách, kdy měly děti za úkol donést svoji oblíbenou knihu z domu. Po té probíhala prezentace knih, kdy každý svou knížku představil, a když byla možnost něco se z ní i přečetlo. Na závěr tohoto týdne děti navštívili školní a třídní knihovnu v MŠ a ZŠ.

Poslední týden v měsíci únoru jsme měli v mateřské škole Jarní prázdniny. Provoz sice byl, ale byl zkrácený z důvodu vysoké nemocnosti dětí a minimální docházce dětí. Tento týden byl pojat volněji dle potřeb a přání dětí.

Další téma, které nás čeká v březnu, bude „Vítáme jaro“.

 Pro čtenáře Bc. Lea Jalůvková

 


 

26.2.2020

Všechny čtenáře školního deníku vítáme nejen v novém měsíci lednu, ale hlavně v novém roce 2020. Přejme si společně, aby to byl rok pro všechny zdravý, šťastný a spokojený. Bohužel tento měsíc nebyl bohatý na školní akce, přesto se v něm událo spoustu zajímavých věcí. Podařilo se nám sehnat záskok za nemocnou paní učitelku, ale bohužel radost vystřídala zpráva, že nová kolegyně se zranila na lyžích. Došlo ke spojení třídy kmenové i předškolní. Výuka u předškolní dětí není zrušena ani přeložena, probíhá za běžného pochodu v kmenové třídě s třídní učitelkou. Činnosti a hry jsou rozvrženy a přizpůsobeny věku dítěte tj. složitost a náročnost.

Celý měsíc se nesl pod názvem integrovaného bloku Zimní radovánky.

Hned po oslavě Silvestru a Nového roku se děti ve školce věnovaly tématu Paní zima kraluje. Všichni se seznámili s tradicí a pojetím Tří králů. Naučili jsme se zpívat píseň My tři králové s hudebním doprovodem, ale také hrou na dětské hudební orffovy nástroje. Děti se naučily kresbu Tří králů (postavu člověka s dlouhým pláštěm), ale také skládat, vystřihovat a lepit královskou korunu. Všichni získávaly dovednosti v oblasti jazykových činností, při poznávání počátečních písmen u jmen Tří králů.

Druhý týden v lednu zněl Zima kolem nás. Děti se seznámily s typickými znaky zimy. Záměrem bylo u dětí rozvíjení povědomí o zimě a vše co k zimě patří. V tématické malbě si obtiskly svou dlaň na papír a vytvářely zimní strom. V pracovních činnostech pracovali s netradičním materiálem – odličovací kosmetické tampóny a vytvářeli lepením sněhuláka. V matematických činnostech jsme s dětmi upevňovali číselnou řadu 1-10, porovnávali velikosti a řadili dle posloupnosti. Opakovali jsme známé zimní písně Padá sníh a naučili se novou báseň Sněží. Při pobytu venku děti zdokonalovaly své dovednosti při práci se sněhem.

V následujícím týdnu pod názvem tématické části Zimní hry a sporty se děti pomocí obrázkového materiálu naučili rozlišovat zimní hru a zimní sport. Upevňovali jsme používání sloves, podstatných a přídavných jmen při vypravování. Ve výtvarných činnostech jsme je podporovali k malbě inkoustem a zmizikováním si procvičili grafomotoriku po celém papíře ve vertikálních i horizontálních polohách. Mladší děti si postavu vystřihly a přilepily na ledovou plochu, starší děti si ji nejprve nakreslily, obtrhaly a až poté přilepily. V pracovních dovednostech pracovali s nevšedním materiálem např. brčka, ústní dřevěné lékařské lžičky při výrobě bruslí a lyžařů. V smyslových hrách se smyslovým boxem poznávali předměty podle hmatu, zraku, sluchu, čichu a chuti. Při pobytu venku na školním hřišti napodobovaly sportovce. Nesmíme opomenout oblíbenou dramatickou hru, kde si přišli na své, kdo má rád pantomimické hrátky.

Čtvrtý týden pod názvem Zima v přírodě a živočichů si děti osvojovaly poznatky o životě zvířat v zimě a rozvíjely pozitivní vztah k přírodě a zodpovědnosti vůči svému okolí. Děti si vyráběli z papíru a kartonu masky a kulisy k dramatizaci příběhu Boudo, budku. Ve zpěvu se zdokonalovaly v rytmizaci písní Mravenčí ukolébavka a seznámily se s básní Polámal se mraveneček. Ve smyslových hrách poznávaly zvuky živé a neživé přírody. Pobyt venku děti prožívaly v nedalekém lese u myslivecké chaty, např. u krmelce či ptačích budek nebo pozorováním zvířecích stop, ptačího peří.

V posledním týdnu v lednu se děti věnovaly tématu Staráme se o naše zdraví a bezpečnost, kde se jim nabízely poznatky a povědomí o zdraví nejen v období nemocí, o bezpečném chování nejen v zimě, úrazech a nemocech. Děti frontálně(hromadně) pracovaly při společné práci, kdy si společně na velký karton obkreslily svého nemocného kamaráda a zdravou kamarádku v životní velikosti. Společně lepením zdravých a nezdravých pochutin a pokrmů rozpoznávaly, jak pečovat o své zdraví a předcházet nemocem.  Naučili se hudebně pohybové hry a říkadla k denním rituálům.

Všechny témata v měsíci lednu byla vhodně zvolená k danému období a přizpůsobena k věku dítěte, téma bylo zajímavé a splnilo záměr pedagoga. Zvolené metody podporovaly učení hrou, byl kladen důraz na utváření matematické gramotnosti, ale zároveň byl kladen důraz na přípravu dětí ke čtení a psaní. Vyhnuli jsme se rizikům a můžeme považovat cíle za splněné.

Na konci ledna jsme ukončili první pololetí v kroužku naučném–angličtina, sportovním–zumba a hudebním-hra na zobcovou flétnu. Od měsíce února se kroužky opět rozjedou.

V následujícím měsíci únoru se budeme věnovat integrovanému bloku Pohádko, pojď si hrát.

Příjemné prožití zimních dnů přeje

Kochová Věra


V prosinci, posledním měsíci tohoto roku jsme ve školce strávili už jen tři týdne. Tyto tři týdny byly plné vánoční atmosféry, klidu a pohody.

Integrovaný blok pro měsíc říjen byl „Vánoční čas“. Ten obsahoval cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata: Mikuláš přinesl nám zimní čas, Těšíme se na Ježíška a Vánoce, Vánoce přicházejí. Témata jsou zpracována tak, aby vycházela z přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností dítěte a jeho životu blízkých. Také jsou přizpůsobené věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí.

Cílem integrovaného bloku „ Vánoční čas“ bylo seznámit děti s vánočními motivy a tématy. Vytvořit vánoční atmosféru. Dozvědět se vše o adventu, vánočních tradicích, zvycích a Mikuláši. O těchto tématech jsme si nejen povídali, ale také jsme se naučili spoustu písniček, básniček, zahráli jsme si spoustu her, dramatizovali, cvičili, vytvářeli tematické výrobky a spoustu dalších činností, které měly rozvíjet děti ve všech oblastech.

Měsíc prosinec byl nabitý akcemi. Jako první jsme navštívili 5. 12. 2019 divadlo loutek v Ostravě. Tam nás čekaly dvě představení na téma „hrnečku vař“. Dětem se představení moc líbilo. Bylo doplněno písničkami, ke kterým se mohly připojit i děti.

Den na to, nás ve školce navštívil Mikuláš a nepřišel sám. Měl sebou i anděla a dva čerty. Mikuláš si děti volal po jméně a pak tyto děti chválil či občas pokáral. I když se děti trochu bály, tak to nakonec všechny zvládly a dokonce dostaly i balíčky za odměnu. Na závěr Mikuláši zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky s mikulášskou tématikou.

Jako každý rok, tak i letos navštívil MŠ a ZŠ Ježíšek, který nechal pod nastrojeným stromeček na chodbě spoustu dárečků pro školku, školu a družinu. Děti měli z nových hraček takovou radost, že si s nimi hráli do začátku prázdnin.

V pondělí 16. 12. 2019 děti vystupovaly pro klub důchodců. Vystoupení se zúčastnili předškoláci, a taky i některé šikovné menší děti. Vystoupení se dětem povedlo, i když se někteří ještě trochu styděly. Za odměnu děti dostaly balíčky s dobrůtkami.

Na závěr tohoto měsíce měly děti Vánoce s myslivci. Které probíhaly tak, že měly děti za úkol donést nějaké jídlo pro zvířátka a cukroví pro děti. Po svačince jsme vyrazili do lesa, kde jsme ozdobili stromeček jídlem a co nám zbylo, tak jsme dali do krmelce. Před myslivnou na nás čekala paní myslivcová se svým pejskem, aby nám předvedli pár kousků, co pejsek umí. Potom jsme šli na myslivnu, kde jsme si vypili čaj a snědli cukroví. Když jsme se občerstvili, nazdobili jsme myslivcům stromeček, pod kterým pak děti našly dárečky, které si odnesly domů.

Další téma, které nás čeká v lednu, bude „Zimní radovánky“.

 Hezké prožití Vánočních svátků přeje Bc. Lea Jalůvková

 


Vítejte v posledním podzimním měsíci tohoto roku. Integrovaný blok s názvem "Zamykáme les" nás provázel celý měsíc. V prvním týdnu listopadu s názvem "Já a moje tělo" děti získávaly poznatky o lidském těle - jednotlivých částí těla, orgánech a funkcí. Rozvíjeli jsme vědění o ochraně a bezpečnosti spojené s lidským tělem. Děti se učily kreslit lidskou postavu přiměřenou k věku dítěte. Děti se zdokonalovaly v předmatematických činnostech při počítání jednotlivých částí těla. Naučily se nové básně a písně. Celý týden provázel děti obrázkový materiál a odborné publikace, které si děti mohly přinášet z domu. Nechyběly mezi dětmi oblíbené námětové hry "Na doktora". Skládání postavy z netradičních materiálů bylo veselé a zábavné.  Téma pro děti bylo přínosné a poučné.

Na toto téma navazovala tématická část "Moje zdraví". Cílem tohoto tématu bylo probudit zájem v péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem. Znát základní pravidla hygieny a poznávat pojmy: zdravá strava, otužování, pohyb. Hrou poznávaly lékařské povolání a s ním spojené činnosti a přístroje. Nesmíme opomenout získávání pokynů první pomoci pomocí četby, dramatizace či pracovní činnosti. Na počátku týdne děti navštívily "Jezdeckou školičku v Bruzovicích u paní Nedělové. Seznámily se nejen s pranostikou Svatý Martin, ale také pojmem hippoterapie a pohybem na čerstvém vzduchu. Děti se učily kreslit koně podle názorné předlohy. Výukové učení v přírodě je u dětí velmi oblíbené. Celý týden tématu doprovázely veselé písně a veršované říkadla.

V třetím týdnu měsíce listopadu jsme se loučili s podzimní přírodou a časem. U dětí jsme rozvíjeli povědomí o ročním období, počasí, přírodě a čase. Zaměřili jsme se na rozvoj kooperace a vytváření základů a aktivních postojů ke světu a k životu. Děti zdokonalovaly své dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky a pohybových schopností. Naučili jsme děti kreslit a malovat stromy ve čtyřech ročních obdobích přizpůsobené k věku a možnostem dítěte. Výtvarná činnost "deštník" s pěnovou houbičkou byla pro děti nová a zajímavá. Modelování sluníček z plastelíny zvládli i ti nejmenší. Děti pracovaly ve smíšených i věkově shodných skupinách v čase řízených nebo spontánních činnostech. Pobyt venku byl zaměřen na samostatnou sebeobsluhu a chůzi a běh v nerovném terénu "Zamykáme les".

V posledním týdnu měsíce listopadu a v prvním adventním víkendu děti poznávaly "Adventní čas". Cílem bylo naučit se radostně prožívat očekávaný příchod adventního období, poznávat tradice v předvánočním čase a zapojit děti do kulturního dění v obci pro veřejnost. Zaměřili jsme se na rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu v přednášení básní a zpěvu písní a vánočních koled - příprava adventního programu. Ve výtvarných činnostech děti obtiskovaly svou dlaň a vytvářely andělíčky. V pracovních činnostech připravovaly adventní věnce z papíru. Mezi oblíbenou chvíli ve školce patří dramatizace a reprodukce pohádek a příběhů, kterou jsme si v tomto týdnu připomněli s názvem "Adventní přání". V tomto týdnu probíhaly tvořivé adventní dílny pro děti a jejich rodiče. Společně si vytvářeli výrobky z keramické hlíny. Na konci týdne probíhala dlouho očekávána akce "Adventní koncert" v bruzovickém kostele, kde děti ukázaly, co vše si pro své rodiče a prarodiče naučily. Poté následoval "adventní jarmark", který lákal nejen vůní a kouzlem adventu, ale především rozsvěcením vánočního stromu na Výletišti u myslivecké chaty.

Celý integrovaný blok byl pro děti zajímavý, umožňoval naplňovat specifické cíle a splnilo požadavek na rozvoj a osobnost dítěte.

S pozdravem a přáním pohodově prožitých adventních dnů

Kochová Věra


Měsíc říjen probíhal už téměř bez pláče. Většina dětí už se zadaptovala. Zvykly si na nové prostředí. Už se orientují velmi dobře v prostorách mateřské a základní školy, také v prostorách školní zahrady. Našly si nové kamarády a stávající přátelství upevnily. Snaží se respektovat paní učitelky a taky režim mateřské školy.

Děti začaly navštěvovat kroužky, jako je flétna, zumba a angličtina. Kroužky děti opravdu baví a vrací se z nich nadšené, plné nových dojmů, vědomostí a dovedností.

Integrovaný blok pro měsíc říjen byl „Barevný podzim“. Ten obsahoval cíle (záměry pedagoga), očekávané výstupy z jednotlivých oblastí a nabízená témata: Zdravá zelenina, Co vypráví vítr drakům, Babí léto, Zvířátka v lese. Témata jsou zpracována tak, aby vycházela z přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. Také jsou přizpůsobené věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí.

Cílem integrovaného bloku „ Barevný podzim“ bylo obohatit děti o vědomosti o zelenině, počasí na podzim, typických znacích podzimní přírody, jaký to má vliv na zvířata a co vše se dá na podzim posbírat, podzimní slavnosti, fauna a flora v lese. O těchto tématech jsme si nejen povídali, ale také jsme se naučili spoustu písniček, básniček, zahráli jsme si spoustu her, vytvářeli tematické výrobky a spoustu dalších činností.

Říjen byl obohacený dvěma zajímavými akce. Jedna z nich se uskutečnila 18. 10. a jednalo se o dopravní výuku u myslivny.  Děti měly připravené dopravní hřiště, na kterém si vyzkoušely několik rolí. Roli řidiče v malém autě či motorce, roli chodce a roli policisty. Děti byly předem proškolené na každou z těchto pozic. Akce měla úspěch, děti si stihly vyzkoušet všechny pozice a dokonce si i některé z nich odnesly domů pokuty.

Druhá akce proběhla 31. 10., která i tímto uzavřela tento měsíc. Dýňování, která se koná už několik let, bylo velmi zajímavá, zvlášť pro nové rodiče. Ti ještě nevěděli, co je čeká. Zatímco, rodiče, kteří už na akci byli, byli skvěle připraveni. Měli spoustu náčiní, nápadů a taky přišli s ne jednou dýní. Jelikož jim šla práce skvěle od ruky, zvládli jich vyrobit hned několik. Halloweenská dýně se podařila každému, a tak i tuto akci bereme za příjemně zakončenou.

Další téma, které nás čeká v listopadu, bude „Zamykáme les“.

Pro čtenáře Bc. Lea Jalůvková


Mateřská škola se vyjímá nad centrem obce Bruzovice. Je tak vhodně zakomponována do přírody, mimo hlavní komunikaci.
Třídy Mateřské školy jsou nově zrekonstruovány a obohaceny o nové učební pomůcky.
Pestrost vyžití pro děti nabízí krásná zahrada, víceúčelové hřiště a moderní dětské herní centrum.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 2–7 let. Naše malotřídní Mateřská škola je mimo jiné zaměřena na rodinnou výchovu a výchovu podporující zdraví.

Mateřská škola spolupracuje s mnoha partnery a mezi nejvýznamnější patří pochopitelně rodiče. Rodiče se aktivně podílejí na akcích a projektech organizovaných naší školou. Jsou zváni na společná setkání dětí a rodičů v průběhu celého roku, například na vánoční dílny, Halloweenský podvečer, Lampionový průvod, Vánoční koncert, Letní slavnosti.
K úzké spolupráci řadíme Základní školu, která sídlí ve stejné budově. Přínosná spolupráce je s obcí, Svazem zahrádkářů, Mysliveckým svazem, Hasičským sborem a farností v obci.

Věra Kochová, vedoucí učitelka mateřské školy

Školní oznámení

Školní oznámení:
Příměstský tábor červenec 2021
je zajištěn ve škole 1.- 16.7.2021
Úřední hodiny ředitelky školy
Mgr. Jany Krátké
pondělí 14:00 - 16:00 hod

Úprava rozpisu plateb ve školním roce
2020 / 2021.       Úhrady stravného zde
 • Vzdělání v MŠ celodenní
  450 Kč
 • Vzdělání v ŠD měsíčně
  150 Kč
 • Zájmový kroužek za 1.pol.
  400 Kč
Úhrada za stravné celkově
 • MŠ 3-6 let
  800 Kč
 • MŠ 7 let
  900 Kč
 • ZŠ 7-10 let
  700 Kč
 • ZŠ 11-14 let
  800 Kč
 • ZŠ 15 let
  1 000 Kč
Pitný režim
 • ve školním roce 2020/2021
  150 Kč
Úhrada za stravné se platí na bankovní učet školy 232635371/5500 + variabilní symbol datum narození dítěte např.27022014.
Platby jsou prováděny zálohově z účtu k 25. dni měsíci inkasem podle počtu stravovacích dní.
Hotovostní platbu lze provést poslední 3 pracovní dny v měsíci u účetní školy.
Provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2020 / 2021
Provoz ŠD :
 • 06:30 - 7:35 (po, út, st, pá)
 • 06:30 - 8:35 ( čt )
 • pondělí 11:30 - 17:00
 • úterý 11:30 - 16:30
 • středa 11:30 - 17:00
 • čtvrtek 11:30 - 16:30
 • pátek 11:30 - 16:30
Vychovatelka: Lenka Ignasová


Provoz MŠ : Po - Pá
 • 6:00 - 16:00
Podzimní, pololetní a jarní prázdniny - provoz MŠ NEPŘERUŠEN

Zimní prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021 a Velikonoční prázdniny 1.4.2021 je provoz v MŠ PŘERUŠEN.


Vedoucí učitelka: Bc.Lea Jalůvková
Učitelky:
Asistentky pedagoga: Martina Nytrová, Hana Kopřivová,
Bezpečnostní opatření
07:50  uzavření školy
12:15  otevření školy pro MŠ
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ
12:30  odchod žáku ze ŠD
13:00  zavření dveří L.Ignasová
14:30  otevření školy
16:00  zavření školy
12:30  uzavření školy-S.Boháčová MŠ

Vyzvedávání dětí a žáků lze pouze na zazvonění a nahlášení celého jména.
V rámci bezpečnosti a ochrany vašich dětí a žáků vás prosím
ZAVÍREJTE ZA SEBOU DVEŘE U HLAVNÍHO VCHODU!!!
Plán třídních schůzek ve školním roce
 • 08.09.2020  15:30
 • 08.09.2020  16:00  pro rodiče dětí v MŠ
 • 24.11.2020  15:30
 • 19.01.2021  15:30
 • 20.04.2021  15:30
 • 22.06.2021  15:30  pro rodiče budoucích prvňáčků
Odhlášení obědů
Obědy v nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte
odhlaste den předem, nejpozději však v den absence do 6-té hodiny ranní.

e-mail: jidelna.bruzovice@centrum.cz
Půjčovní doba školní knihovny
Středa  07:00 - 07:50 hod
kontakt: Mgr. Jana Krátká
Pracovní doba paní účetní
Ludmily Mikulové:
pondělí 12:30 - 16:30 hod
úterý 07:00 - 13:30 hod
středa 12:30 - 16:30 hod

Dokumenty ke stažení
EU ŠKOLÁM

ZŠ a MŠ Bruzovice se zapojila K projektu financovaného z Operačního Programu - Vzdělání pro Konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy (digitální materiály pro výuku) pro: 1.-5 ročník, Český jazyk, Matematika, Prvouka, Angličtina. Příslušné sady Vám na požádání poskytnou pedagogové prostřednictvím emailu.